Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pavel Pinsner Photography
Umělecká fotografie
Křivsoudov 166
257 66 Křivsoudov
IČ: 42737818

 

  1. Všeobecná ustanovení
    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Pavel Pinsner Photography, Umělecká fotografie, dále jen „Prodávající“, na straně jedné a osobami využívajícími služeb internetového obchodu prodávajícího www.fotograf-pinsner.cz na straně druhé, dále jen „Kupující“. „Zhotovitelem“ díla/fotografie je firma 24print s.r.o., se sídlem Bořivojova 818/99, 130 00 Praha 3, IČ: 27561135 DIČ: CZ27561135 (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113790) na podkladě digitálního originálu Prodávajícího. Předmětem prodeje je Umělecké dílo/fotografie. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným Občanským zákoníkem.

2. Objednání zboží
Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího) a zároveň zaplacením objednaného Uměleckého díla kartou přes platební bránu PayPal nebo přes PayPal účet. V tomto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Odstoupení od smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo nevyhovět objednávce Kupujícího zejména v případě, že objednané zboží již není k dispozici, tzn. byla vyčerpána jeho limitní kvóta, viz podmínky v záhlaví e-shopu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně Kupujícího kontaktovat. Kupující bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží nebo díla, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V souladu s § 1837 OZ tedy Kupujícímu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu.  Kupující má právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění a to písemně na e-mailu eshop@fotograf-pinsner.cz.

4. Informace o zboží
Prodávající uvádí na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o zboží, které nabízí, tedy fotografií, které sám pořídil v digitální podobě. Zejména pak uvádí název svého Uměleckého díla/fotografie, koncovou cenu v Kč, informaci o lhůtě dodání. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil. Prodávající nabízí v Internetovém obchodě vlastní fotografie v tištěné podobě provedené Zhotovitelem. Po technické stránce provedení odpovídá kvalita dodaného produktu technickým podmínkám Zhotovitele, tedy firmy 24print s.r.o., uvedených na jeho internetových stránkách www.24print.eu/technicke-podminky/?cat=info  Dodávané formáty a kvalitu díla specifikuje nabídka v záhlaví tohoto e-shopu. Dodávané fotografie nejsou nijak upravovány (kromě technického ořezu způsobeného formátováním).

            Písemně si Prodávající a Kupující mohou dohodnout jiný rozměr a kvalitu tisku, papíru a to na výše uvedeném e-mailu. Prodávající není plátcem DPH.

5. Proces objednání, dodací podmínky
Objednaná Umělecká díla jsou standardně zasílána prostřednictvím služeb České pošty a k ceně Uměleckých děl je při potvrzení objednávky připočítán paušální poplatek 129 Kč za poštovné a balné. V případě děl větších rozměrů, vyšší ceny nebo zásilek do zahraničí se podmínky dopravy sjednávají individuálně, Prodávající bude o možnostech dopravy Kupujícího informovat spolu s potvrzením objednávky – komunikace opět probíhá na výše uvedeném e-mailu. Objednávky jsou expedovány do 7 pracovních dnů v případě Kopií a do 14 pracovních dnů v případě Originálu. Pokud bude doba dodání objednávky delší než 15 pracovních dní, informuje Prodávající Kupujícího telefonicky nebo emailem. Umělecká díla se expedují v České republice za místní měnu.

6. Množství a jakost, práva z vad, reklamační řád

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží/dílo/služba při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na její povahu a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se hodí k účelu, kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je v odpovídajícím množství, kvalitě, míře nebo hmotnosti a

d) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží/díla/výsledku služby, má se za to, že vada existovala již při převzetí; Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží/díla vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí; to neplatí v případě dle § 2158 OZ.

            Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží/díla/výsledku služby provést jeho prohlídku. Je-li dodáno s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o.z.).

            Pokud zboží/dílo/výsledek služby při převzetí Kupujícím není ve shodě se smlouvou, má Kupující právo na to, aby jej Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou, nebo opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

            Práva z vad (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně, nebo e – mailem na adresu eshop@fotograf-pinsner.cz. Reklamaci Prodávající vyřídí, nebude-li s Kupujícím dohodnuto jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamované zboží/dílo/výsledek služby Kupující, po vyzvání Prodávajícím, odesílá na adresu provozovny Prodávajícího.

            Po obdržení reklamovaného zboží/díla/výsledku služby Prodávající Kupujícímu obratem e – mailem zašle potvrzení o reklamaci – Reklamační protokol.

            Uzná-li Prodávající reklamaci za oprávněnou, a není-li možná výměna za bezvadné plnění či odstranění vady, Prodávající uhrazenou cenu, včetně částky za poštovné a balné, poukáže na účet Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 OZ).

            Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, díla, dalších podkladů). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

            Právo na reklamaci zboží/díla/výsledku služby není možné uplatňovat u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. odstín fotografií a barevné podání. Stejně tak není možné uplatňovat právo na reklamaci v případě, že barvy na dodaných produktech stoprocentně nesouhlasí s materiály vystavovanými na webu.

            V případě nespokojenosti se Kupující může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy kupní a/nebo o dílo a/nebo o zajištění služby je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy Kupující poprvé kontaktoval Prodávajícího za účelem řešení sporu.

7. Záruka
Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Uměleckého díla pořízeného prostřednictvím e – shopu v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží/provedením díla Kupujícím. Pro uplatnění práv ze záruky platí příslušná ustanovení OZ.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Jakékoliv údaje o Kupujícím, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které jednají ve vztahu k Prodávajícímu jménem Kupujícího, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

            Osobní údaje Prodávající uchovává a shromažďuje pouze za účelem uzavření smlouvy, splnění smlouvy, provedení reklamace a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely Prodávajícího o provedených nákupech, pro účely poskytování případných slev, zasílaní obchodních sdělení a jiných výhod pro zákazníky.

            Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající osobní údaje Kupujícího nepředává žádné další osobě, v minimálním rozsahu nezbytně nutném pro doručení je poskytne zhotoviteli firmě 24print s.r.o. a přepravci (pouze jméno a adresa).

            Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány po dobu nejméně 5 – ti let, nejdéle však po dobu stanovenou právním přepisem, a to pouze v elektronické formě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu a na vyžádání Kupujícímu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto OP, kde jsou srozumitelně popsány.

            Kupující bere na vědomí svá oprávnění dle z.č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Prodávajícího písemně odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, jakož i další práva vymezená uvedeným právním předpisem.

9. Autorská práva
Prodávající prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který nabízí na tomto e-shopu Kupujícímu. Kupující tedy plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv Prodávajícího a za případnou způsobenou škodu.

10. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím při nákupu v e – shopu se řídí Českým právem a těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. května 2021.

Pavel Pinsner Photography, Umělecká fotografie.